Játékszabályzat

A BALATONBIKE365 NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA Közzététel: 2022. június 19. (a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK ABBAN AZ ESETBEN VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 

 • Az BalatonBike365 Nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 3/4.; nyilvántartási száma: 20-01-0001187; adószáma: 18941610-2-41) (a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”).

 

 • A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott egyéni vállalkozó Weigert Zsanett (székhely: Diósd, Árvalányhaj u. 14.) a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

 

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

 • A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, továbbá saját Facebook profillal (a továbbiakban: „Facebook profil”) rendelkező, a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a jelen Játékszabályzat 3. pontjában írt időtartam alatt a https://www.facebook.com/balatonbike365 alatti oldalon (a továbbiakban: „Facebook oldal”) a 3.2 pontban meghatározott módon helyes megfejtéssel (azaz a Játékszabályzatnak megfelelő válasszal) válaszol a Játék indító posztra és módosítás nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi részvételi feltételt.

 

 • A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító/Adatfeldolgozó alkalmazottai és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 

 • A Játékosok a Facebook regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésére bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólagosan Facebook profil törlése vagy profil feletti irányítás elveszítése stb.) Szervezőt és annak közreműködőit semmilyen felelősség nem terheli.

 

 • Azok a Játékosok, akik a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem megfelelő módon vesznek részt a Játékban, a Játékból kizárásra kerülhetnek.

 

 • Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

 

 • A Játékosok kizárólag a saját Facebook profiljukon keresztül jelentkezhetnek a Játékba, továbbá meg kell felelniük a Játékszabályzat 4.2. pontjában foglaltaknak. A Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

 • A Szervező jogosult a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Játékot és a Játékosokat folyamatosan nyomon követni és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

 • A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemiségével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással növeljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják magatartásukat és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

 

 • A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Játékos által adott válaszok, amelyek (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) alkohol/kábítószer/cigaretta/egyéb tiltott szer fogyasztására utalnak, (vi) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől „idegen” feliratot tartalmaznak, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát, (xi) jogsértők. A Válasz tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Ha személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Válasszal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékost a Játékból kizárja.

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

Azon időtartamra, amikor egy adott játékra a Játékosok válaszaikat be tudják küldeni jelen Játékszabályzatban „Játékidőtaramként” utalunk. A Játék 2022. június 19. napján 10 óra 00 perctől – 2022. június 23. napján 24 óra 00 percig tart (a jelen Játékszabályzatban: „Játékidőtartam”).

 

 1. A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNYEK

 

 • A Szervező a Játék indulásakor közzétesz 1 (egy) darab bejegyzést a Facebook oldalon, amelyben egy tudás alapú kérdést tesz fel (a továbbiakban: „Játékindító Poszt”).

 

 • A Játékos a Játékidőtartam alatt a Játékindító Poszt alatt feltett kérdésre adott helyes válaszával (a továbbiakban: „Válasz”) nevezhet a Játékba. A Válasz akkor minősül helyesnek, ha a Válasz tartalmazza a Szervező által előre meghatározott szöveget vagy kifejezést, amit a Játék keretében elfogadhatónak minősül.

 

 • A helyes választ benyújtó Játékosok közül a Szervező véletlenszerű sorsolást biztosító program segítségével sorsolja ki azt a nyolc Játékost („Sorsolás”), aki a 4.5 pontban ismertetett nyeremények egyikét megszerzi.

 

 • Amennyiben a nyertes Játékos válasza utóbb bármely okból érvénytelennek bizonyul vagy az adott nyertes Játékos egyéb okból kizárásra kerül, a Szervező új nyertest jogosult sorsolni a 4.3 pontban meghatározott sorsoló program segítségével.

 

 • Nyeremények: A nyertes Játékos nyereménye 1 (egy) db 2 fő részére szóló, 1 éjszakás szállást a balatonfüredi Ipoly  Hotelben 40 000 Ft értékben 1 (egy) db Így főz a Balaton című könyvet 9 900 Ft értékben és 1 (egy) db 20 000 Ft értékű BalatonBike365 ajándékcsomag (a jelen Játékszabályzatban: „Nyeremény”). A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

 

 1. NYERTES JÁTÉKOSOK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 

 • A Szervező a Sorsolást követő 7 munkanapon belül értesíti a nyertes Játékost privát Facebook üzenetben (a továbbiakban: „Értesítés”). A Nyertes Játékosok a Nyeremény átvételének feltételeként köteles az Értesítést annak megküldésétől számított legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolni Facebook privát üzenetben, hogy a Nyereményt elfogadja és az annak átadásához szükséges, Szervező által igényelt személyes adatait szolgáltatja (a továbbiakban: „Visszaigazolás”).
 • A Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert (i) nem küld Visszaigazolást vagy egyébként nem fogadja el a Nyereményt; (ii) nem szolgáltatja a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatokat (iii) a Facebook profilján, illetve az Értesítés Visszaigazolásában megadott személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek vagy (iv) harmadik személy adatait adja meg, vagy másnak tünteti fel magát, mint aki valójában, vagy (v) a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

 • A Szervező a Nyereményt a Nyertes Játékos által megadott címre postázza ki.

 

 • Amennyiben a Nyereményt nem sikerül a Nyertes Játékos részére kézbesíteni (a továbbiakban: „Sikertelen kézbesítés”) a Szervező jogosult a Nyereményt annak a Játékosnak juttatni, aki 4.3 pontnak megfelelően megismételt Sorsolásban nyertes Játékosnak minősül.

 

 1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 • A Játékosok Facebook profiljának vagy az általuk megadott adatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 • A Szervező a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Nyeremény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve azon körben, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

 • A Szervező kizárja a felelősségét minden, a facebook.com címen elérhető Facebook platformot, illetve az azt működtető infrastruktúrát ért külső támadások / beavatkozások estére. Tehát amennyiben a Facebook platformot, illetve infrastruktúrát ért támadás / beavatkozás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

 • Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemiségével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

 • Szervező kizárja a felelősségét a Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Facebook platform nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

 • A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz.

 

 • Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit alapos indokkal módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

 • Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

 

 • Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

 • Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

Jelen Játékszabályzat az alábbi oldalon érhető el: balatonbike365.hu/jatekszabalyzat

Budapest, 2022. június 20.

Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány

Szervező

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS A BALATONBIKE 365 NYEREMÉNYJÁTÉKÁHOZ

Alapvető tájékoztatás az adatvédelemről-

Balatonbike365 NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

Adatkezelő

Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 3/4.; email: info@balatonbike365.hu; a továbbiakban "Adatkezelő" vagy "mi")

Adatkezelési célok és jogalap

Az Ön személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:

·        Az Önnel való kapcsolattartás a nyeremény átadása céljából („Hozzájárulás" alapján)

·        A nyertes Játékos nevének és lakcíméből a település nevének nyilvános közzététele („Hozzájárulás” alapján)

·        Az Ön Játékban való részvételéhez szükséges Játékszabályzat, mint szerződéses feltételek Ön kérésére való végrehajtása és teljesítése érdekében, beleértve a Játék lebonyolítását, adminisztrációját és nyereményjuttatást. („Szerződéses célok” alapján);

·        a Játékkal és a nyeremény juttatásával kapcsolatos adózási jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében („Jogi kötelezettséggel kapcsolatos célok” alapján)

·        a Játék lebonyolításának átláthatóságával, csalások kiszűrésével és esetleges panaszok rendezésével, jogi igények megalapozásával, érvényesítésével és védelmével kapcsolatos célokból („Jogos érdeken alapuló célok” alapján).

Adattovábbítások címzettje(i)

Adatait megosztjuk szolgáltatóinkkal és együttműködő partnereinkkel, akik támogatnak minket az Önnek nyújtott szolgáltatások kapcsán, ehhez megfelelő garanciákat léptettünk életbe, és megőrizzük adatai biztonságát. A Játék az Facebook útján, nyilvánosan kerül lebonyolításra, melynek adatkezelője a Meta Platforms Ireland Limited., és akivel közös adatkezelés áll fenn, melynek feltételei itt érhetők el: https://hu-hu.facebook.com/legal/controller_addendum

Az Ön jogai

Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ön gyakorolhatja a személyes adataihoz való hozzáférés, személyes adatai helyesbítésének és törlésének jogát, amelyről az teljes adatkezelési tájékoztatónkban tájékoztatjuk.

Kiegészítő tájékoztatás

További információért olvassa el a teljes Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

 

 

 

 

Teljes Adatkezelési Tájékoztató

A BALATONBIKE365 NYEREMÉNYJÁTÉKÁHOZ

 1. Az adatkezelő

Adatkezelő Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 3/4., e-mail címe: info@balatonbike365.hu, a továbbiakban "Adatkezelő” vagy "Mi").

 1. Az adatkezelés célja

"A BalatonBike 365 Nyereményjáték" (a továbbiakban: „Játék”) lebonyolításával kapcsolatosan az Ön személyes adatai az alábbi célokból kerülnek kezelésére:

 • Az Ön Játékban való részvételéhez szükséges Játékszabályzat, mint szerződéses feltételek Ön kérésére való végrehajtása és teljesítése érdekében, beleérte a Játék lebonyolítását, adminisztrációját és a nyereményjuttatást ("Szerződéses célok");

 

 • A nyertes Játékos nevét és lakcíméből a település nevét annak hozzájárulása alapján egy külön posztban nyilvánosságra hozzuk („Nyilvánosságra hozatal hozzájárulás alapján”).

 

 • A Játékkal és a nyeremény juttatásával kapcsolatos adózási jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében ("Jogi kötelezettséggel kapcsolatos célok");

 

 • Az Önnel való kapcsolattartás a nyeremény átadása céljából, ha az ehhez Ön az e-mail és telefonszám adatait önkéntesen szolgáltatja az Adatkezelő számára ("Kapcsolattartás hozzájárulás alapján");

 

A Játék lebonyolításának átláthatóságával, csalások kiszűrésével és esetleges panaszok rendezésével, jogi igények megalapozásával, érvényesítésével és védelmével kapcsolatos célokból ("Jogos érdeken alapuló célok").

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek

Az Ön személyes adatai az alábbi jogalapok igénybevételével és jogos érdekek alapján kerülnek kezelésre:

 • Szerződéses cél: az Ön személyes adatai kezelése Szerződéses célokra szükséges, mivel erre szükség van a Játékban való részvételhez, a részvételi feltételek végrehajtásához, az Ön azonosításához és a Nyeremény szolgáltatásához; (GDPR 6. cikk (1)(b), "Szerződéses Jogalap").

 

 • Jogi kötelezettséggel kapcsolatos célok: az Ön személyes adatai kezelése nyertes Játékosok esetében a nyereményjuttatással kapcsolatos számviteli és adózási törvényi kötelezettségek teljesítése miatt szükséges; (GDPR 6. cikk (1)(c), "Jogi Kötelezettség Jogalap").

 

 • Nyilvánosságra hozatal hozzájárulás alapján: ha Ön a Nyereményről való kiértesítést követően ehhez a hozzájárulását önkéntesen megadja, ebben az esetben egy külön posztban nyilvánosságra hozzuk az Ön nevét és lakcíméből a település nevét. (GDPR 6. cikk (1)(a), "Hozzájárulás Jogalap").

 

 • Kapcsolattartás hozzájárulás alapján: ha Ön a Nyereményről való kiértesítést követően az Önnel való kapcsolattartáshoz az e-mail címét és telefonszámát önkéntesen megadja, amely az Adatkezelő számára egyszerűsíti a nyereményjuttatással kapcsolatos adminisztrációt és az Önnel való kommunikációt. (GDPR 6. cikk (1)(a), "Hozzájárulás Jogalap").

 

 • Jogos érdeken alapuló célok: jogos érdeken alapul az adatkezelésre az Adatkezelő azon jogos érdeke miatt van szükség, hogy a Játék lebonyolításának átláthatóságát, csalások kiszűrését, az esetlegesen felmerülő panaszok rendezését, és esetleges jogi igények megalapozását, érvényesítését és védelmét biztosítsa. Az érintett elvárja és valamennyi Játékos érdekét szolgálja, hogy a csalások kiszűrése érdekében az általunk észlelt visszaéléseket kiszűrjük; panasz esetén az érintett elvárja az érintett, hogy a panaszát megfelelően rendezzük és válaszoljunk neki, továbbá az esetleges jogi igények felmerülése esetén az érintett azzal is megalapozottan számolhat, hogy jogi úton rendezzük a vonatkozó igényt. A Jogos érdeken alapuló célok érdekében történő adatkezelési tevékenység a Játékban való részvétel előfeltétele, és Ön bármikor tiltakozással élhet ezzel szemben a jelen tájékoztató "AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK" pontjában felsorolt módon. Megalapozott tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezeljük tovább Jogos érdeken alapuló célok érdekében. Gondos mérlegelés alapján megállapítottuk, hogy a Jogos érdeken alapuló célokból végzett adatkezelés nem korlátozza aránytalanul az Ön adatvédelmi jogait, ezért jogos érdekünk nyomatékosabb és elsőbbséggel bír az érintettek adatvédelmi jogaival és szabadságaival szemben. Amennyiben Ön további információt kér a Jogos érdeken alapuló célokkal kapcsolatos érdekmérlegelés eredményéről, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a "KAPCSOLAT" pontban meghatározott elérhetőségünk útján. (GDPR 6. cikk (1)(f) "Jogos Érdek Jogalap").

 

 1. A kezelt adatok köre 

A Játékkal kapcsolatban az Ön által szolgáltatott alábbi személyes adatok kerülnek kezelésre az alább megjelölt jogalapok és adatkezelési célok tekintetében:

Jogalap

Adatkezelési Cél

Kezelt adatok köre

Hozzájárulás Jogalap

Kapcsolattartás

Telefonszám és email címe, ha ezt az érintett Játékos önkéntesen szolgáltatja

Hozzájárulás Jogalap

Nyertes Játékos nevének nyilvánosságra hozatala

Nyertes Játékos neve és lakcíméből a település neve

Szerződéses Jogalap

A Játékban való részvétel, a részvételi feltételek végrehajtása, az Ön azonosítása és a nyeremény szolgáltatása

Játékos Facebook azonosítója és az ott használt név, a feltett Kérdése adott Válasz és annak posztolási időpontja, nyereményjuttatás ténye, és életkor (annak ellenőrzése érdekében, hogy a játékos a 18. életévét betöltötte-e);

Jogi Kötelezettség Jogalap

A nyereményjuttatással kapcsolatos számviteli és adózási törvényi kötelezettségek teljesítése

A nyereményjuttatás ténye, teljes név, magyarországi lakcím, és adóazonosító jel

Jogos Érdek Jogalap

A Játék tisztaságának, transzparenciájának, esetleges panaszok és igények kezelésének biztosítása, csalás kiszűrése és jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme

Játékos Facebook azonosítója és az ott használt név, a feltett Kérdése adott Válasz és annak posztolási időpontja, nyereményjuttatás ténye, kapcsolattartáshoz szükséges e-mail cím, lakcím; Panaszok, igények, csalások és visszaélések gyanúja és körülményei

A Játékban való részvétel önkéntes, azonban a személyes adatok szolgáltatása hiányában, az abban való részvételt az Adatkezelő nem tudja biztosítani, illetve a nyereményjutatásnak nem tud eleget tenni. A telefonszám és az e-mail cím szolgáltatása önkéntes és nem érinti a Nyertes Játékos részére a Nyeremény juttatását.

 1. Az adatkezelés időtartama

 

 • Nem Nyertes Játékosok személyes adatai

A nem nyertes Játékosok személyes adatait az Adatkezelő a jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges vitás kérdések tisztázása érdekében a Nyereményjáték lebonyolítást követő 6 (hat) hónap időtartamig kezeli, azután a Nem Nyertes Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek.

 • Nyertes Játékos személyes adatai

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

Amennyiben a Nyertes Játékos személyes adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény 202. § szakasza alapján a Nyertes Játékos részére kiszolgáltatott Nyereményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig kötelező megőrizni, akkor a személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után töröljük.

Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján kötelező megőrizni, akkor az adatok csak a szerződéses kapcsolat megszűnésének üzleti évét követő 8 (nyolc) év elteltével kerülnek törlésre. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

Amennyiben az adatok kezelésének jogalapja hozzájárulás, akkor az adatok a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 5 évig kerülnek megőrzésre.

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek

A személyes adatokhoz a Játék lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá az Adatkezelő szervezetén belül a szükséges ismeret elve alapján. Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatosan tehát a korlátozott hozzáférés elve kerül érvényesítésre. Az Ön adataihoz az alábbi címzettek rendelkeznek hozzáféréssel:

 • [Lebonyolító: A Játékkal kapcsolatosan adatfeldolgozóként jár el Weigert Zsanett, egyéni vállalkozó, Diósd, Árvalányhaj u. 14. >, amely társaság a következő tevékenységeket végzi: < sorsolás, nyertesek értesítése>]
 • Facebook: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország, amely közös adatkezelőként jár el a Facebook üzemeltetésével kapcsolatosan és adatkezelési tájékoztatója itt hozzáférhető: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation/, míg a közös adatkezelésről szóló tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://hu-hu.facebook.com/legal/controller_addendum
 • Magyarországi postai szolgáltatók - a nyeremény juttatása céljából kezelik az Ön nevét és címét.
 • A magyar adóhatóság számára jogi kötelezettséggel kapcsolatos célok esetén;
 • Az adatok Magyarországi adótanácsadóknak és ügyvédeknek, mint önálló adatkezelőknek tehető hozzáférhetővé jogos érdeken alapuló célok esetén.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Ezt meghaladóan Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

(i)   Hozzáférés joga: Önnek joga van megtudni, hogy milyen személyes adatokkal rendelkezünk Önről, és felvilágosítást kérhet az Önre vonatkozó személyes adatokról. Többek között az olyan kérdésekre is kötelezettségünk válaszolni, hogy miért használunk személyes adatot, hogy milyen adatokkal rendelkezünk és hogy kinek adtunk hozzáférést az adatokhoz. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják a hozzáférési jogokat.

(ii) A helyesbítéshez való jog: Kérésre kötelezettségünk kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészítenünk a hiányos személyes adatokat.

(iii)       A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatokat kötelesek vagyunk törölni.

(iv)       Az adatkezelés korlátozásához való jog: Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

(v) Az adathordozhatósághoz való jog: Ön meghatározott feltételek esetén jogosult arra, hogy személyes adatait, amelyekhez hozzáféréssel rendelkezünk, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapja, és ezt követően Ön jogosult arra, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk anélkül, hogy Önt ebben meggátolnánk.

(vi)A tiltakozáshoz való jog:

Tiltakozás joga

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

(vii) Panaszhoz való jog: Ön jogai feltételezett megsértése esetére panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

 1. Kapcsolat

Ha a jogait kívánja gyakorolni vagy kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, kérjük, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül velünk, mint Adatkezelővel Balatonbike365 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. postai címen vagy az info@balatonbike365

Megosztás:Email